شرکت مواد شیمیایی ایران

لیست محصولات:

حلال های هیدروکربنی

۱- حلال های آروماتیک جهت تولید:

· رنگ های کوره ای و صنعتی
· مواد جلا دهنده
با برندهای تجاری به نام های
الف_سولوسول ۱۰۰ ( ارامسول )

ب_سولوسول ۱۵۰ (ارامسول )

ج-سولوسول ۱۹۰ (ارامسول)

۲- هگزان صنعتی

۳- هگزان بهداشتی

۴- حلال های چاپ

۵- حلال ایزوپارافینیک خالص

۶- حلال های خالص سفارشی

روغن های نورد سرد و گرم جهت صنایع مس و آلومینیوم

به نام های تجاری

الف)ریسول ۸۴۰۱

ب)ریسول ۸۴۰۲

ج)ریسول ۸۴۱۳

د)ریسول ۸۴۱۱